banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

SPRAWOZDANIE

z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych:
Górnej Odry oraz Małej Wisły i CzadeczkiObowiązek zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia planów gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne, która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywie Wodnej. Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany – na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w sprawie:

  • „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych” – w terminie: co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy, /22.XII.2006r. – 22.VI.2007r./
  • „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza” – w terminie: co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego przedmiotowy plan dotyczy, /22.XII.2007r. – 22.VI.2008r./
  • „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza” – w terminie: co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego on dotyczy, /22.XII.2008r. – 22. VI.2009r./.

Na każdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów do publicznej wiadomości / każdy zainteresowany może proponować zmiany i wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami zagwarantowano jawność, przejrzystość i możliwość doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego merytorycznej zawartości. Zakłada się, że ostateczna wersja dokumentu będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z „pomysłami na gospodarkę wodną”, które zawarte zostaną w dokumencie oraz w pełni akceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: „podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie”.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o:

  1. przebiegu i wynikach ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”,
  2. efektach konsultacji „Harmonogramu…” z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz z Komisjami ds. Udziału Społeczeństwa (US) przy tychże Radach,
  3. spotkaniach z grupami społecznymi, które miały miejsce w ramach bezpośredniego przekazywania informacji i konsultacji ustnych („w terenie”),
  4. założeniach i faktycznych efektach forum dyskusyjnego udostępnionego szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej RZGW Gliwice www.forum.rzgw.gliwice.pl/
  5. informowaniu szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu udziału społeczeństwa - strona internetowa RZGW Gliwice; ogłoszenie rozsyłane pocztą tradycyjną; dyżury telefoniczne pracowników.
  6. DELEGATACH Rad RGWRW MW i GO oraz Komisji ds. US na Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
  7. działaniach przygotowawczych do realizacji II-ej tury konsultacji społecznych tj. poddania temu procesowi „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza”.