banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 
III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r.
– Rawa MazowieckaW dniach 25-26 marca 2009r. w Hotelu Ossa Congress & Spa Rawie Mazowieckiej odbyło się III Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tematem wiodącym tego spotkania były „Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”.

Dokumenty te zostały sporządzone dla każdego obszaru dorzecza w Polsce, czyli dla: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ucker; ich zadaniem jest przybliżanie społeczeństwu projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.kzgw.gov.pl.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, publiczne i prywatne podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz pozostałe zainteresowane strony.

III Krajowe Forum Wodne rozpoczęło się od podsumowania działań zrealizowanych w pierwszym cyklu planistycznym /prezentacja Pani Moniki Zabrzeńskiej-Chaterery, Naczelnika Wydziału, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, KZGW Warszawa/. Kolejne prezentacje dotyczyły działań wykorzystanych w I i II turze konsultacji społecznej i ich efekty /prezentacja Pani Barbary Chammas, RZGW Kraków/ oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce /prezentacja Pani Agnieszki Hobot, Dyrektora Biura Projektów ds. Ochrony Środowiska/.
Po prezentacjach głos zabrali przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych i organizacji społecznych.

Przedstawienie niektórych problemów było możliwe w podgrupach dyskusyjnych. Omawiane problemy były dla niektórych zbyt ogólne, a czas jaki został przewidziany na dyskusję był zbyt krótki co uniemożliwiało zabranie głosu i przedstawienie swoich racji.

Drugi dzień rozpoczęto od omówienia wyników prac poszczególnych grup dyskusyjnych. Po podsumowaniu wszystkich wniosków przez moderatorów grup, doszło do krótkiej dyskusji.
Na zakończenie Pani Iwona Koza /Z-ca Prezesa KZGW w Warszawie/ oraz Pan Jan Błachuta /Kierownik Zakładu Ekologii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oddział we Wrocławiu/ podsumowali i zakończyli dwudniową konferencję.