Drukuj
Kategoria: Przegląd prasy
Odsłony: 5574

Na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych

W legislacji środowiskowej UE ważną role odgrywa Dyrektywa w sprawie Strategicznych Ocen Środowiskowych, której celem jest zapewnienie, iż w procesie tworzenia polityk i planów zarządzania zostaną zidentyfikowane i ocenione ich skutki środowiskowe. Innym ważkim elementem legislacji środowiskowej UE jest RDW, która stawia za cel osiągnięcie dobrego stanu jakości wód do roku 2015. Obydwie te dyrektywy dają dobre podstawy dla uzyskania wymiernej poprawy jakości zasobów wodnych w Europie, i szerzej poprawy jakości środowiska. Grupa ekspertów brytyjskich przeanalizowała zapisy i wymogi obydwu dyrektyw pod kątem wskazania możliwości działań, które pozwoliłyby na jednoczesne osiąganie celów określanych przez obydwie dyrektywy.

Więcej...
Wyniki tej analizy wskazują na korzyści wynikające z jednoczesnego wdrażania tych dwu kluczowych dla środowiska dyrektyw. Zasadniczym elementem łączącym dwie dyrektywy było przygotowywanie planów zarządzania obszarze zlewni, wymaganych przez RDW. Analiza Strategicznych Ocen Środowiskowych planów zarządzania obszarem zlewni pozwoliła na zidentyfikowanie zasadniczych wspólnych procedur, do których należą:

Przedstawione powyżej argumenty, wskazują, zdaniem autorów, na liczne korzyści wynikające z łącznego wdrażania obydwu dyrektyw.

Materiały źródłowe:
Science for Environment Policy. EC DG Env News Alert – wydanie 12, marzec 2006
Carter J., Howe J. The water framework directive and the strategic environmental assessment directive: exploring the linkages. Environmental Impact Assessment Review, 2006; 26:287-300